ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De begrippen die worden gebruikt in deze algemene voorwaarden hebben de hiernavolgende betekenis:

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie de overeenkomst wordt gesloten.

Telsmart: merk van The Smart Group BVBA, met zetel te Torhoutsesteenweg 236 te 8210 Zedelgem met ondernemingsnummer BE0554.665.992.

Dienst: het geheel van de door Telsmart geleverde diensten waarvoor de Klant een Overeenkomst heeft afgesloten met Telsmart.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Telsmart bestaat uit (a) de bestelbon en eventuele bijlagen, (b) de algemene voorwaarden, (c ) de AUP, (d ) de licentieovereenkomst en (e) de desgevallend afgesloten renting overeenkomst.

Elk document maakt  integraal  deel  uit  van  de  Overeenkomst.

Renting overeenkomst: overeenkomst tussen de Klant en de renting maatschappij. AUP: de acceptable use policy, onderdeel van de algemene voorwaarden.

Licentieovereenkomst: overeenkomst die het gebruik van de telefooncentrale–‐applicatie kadert, onderdeel van de algemene voorwaarden.

Licentiegever: Telsmart

Licentienemer: de Klant

Userlicentie: licentie per IP–‐telefoontoestel voor de telefooncentrale–‐applicatie.

Factuur: de beschrijvende staat van kosten en vergoedingen m.b.t. de door Telsmart verstrekte of te verstrekken diensten, producten of licentierechten.

LOA: duidt het document aan waarmee de klant aan Telsmart een mandaat geeft om zijn vaste telefoonnummers te porteren naar Telsmart, met als gevolg dat het contract van de Klant met de donoroperator betreffende deze vaste nummers zal beëindigd worden.

VoIP operator: de Belgische, Europese of internationale operator waarmee Telsmart een overeenkomst heeft afgesloten voor het aankopen van belminuten.

Nomade nummer: nummers die dienstdoen als tijdelijke doorschakeling. Deze nummers hebben geen geografisch karakter en dus geen noodzakelijk verband met een adres/ plaats waar ze gebruikt worden.

Premium nummer: premium diensten te herkennen aan speciale nummers beginnende met 090 of 070.

ARTIKEL 2 – VOORWERP

2.1 Dit document bepaalt de algemene voorwaarden voor de levering van diensten en verkoop van producten door Telsmart aan de Klant. Door inschrijving op de Dienst of aankoop van een product aanvaardt de Klant, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, uitdrukkelijk de bepalingen van de algemene voorwaarden van Telsmart. De Klant erkent voldoende te zijn geïnformeerd inzake de kenmerken van de VoIP diensten en kennis te hebben van de inhoud van de algemene voorwaarden en deze te hebben ontvangen en aanvaard.

2.2 Elke afwijking, aanvulling of wijziging van onderhavige voorwaarden is slechts geldig mits uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen en gestipuleerd.

2.3 Telsmart heeft het recht om te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zijn van toepassing ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten en treden van rechtswege in werking dertig (30) dagen na bekendmaking, resp. publicatie op de website of op een ander tijdstip, als in de bekendmaking, resp. publicatie vermeld.

2.4 Telsmart heeft het recht om, zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, het sluiten van een overeenkomst te weigeren, een bestaande overeenkomst te beëindigen, te schorsen of te ontbinden op grond van de hiernavolgende niet–‐limitatieve redenen:

 • technische overwegingen van invloed op de diensten of producten;
 • opgave van onjuiste klantgegevens of onrechtmatig gebruik ervan;
 • indicaties van fraude, wankel krediet, negatief eigen vermogen, RSZ–‐dagvaardingen, wijziging van juridisch statuut;
 • gebruik van de diensten in strijd met de bepalingen van de overeenkomst,          wettelijke of reglementaire bepalingen, openbare orde en goede zeden;
 • niet-betaling, wanbetaling of onregelmatige betaling van de door Telsmart geleverde diensten en producten;

2.5 De klant verbindt er zich toe Telsmart alle nodige gegevens me de te delen voor het sluiten van de overeenkomst en Telsmart onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging van zijn contact‐ en persoonsgegevens.

ARTIKEL 3 – DIENSTEN

3.1 Telsmart zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst(en) te leveren in overeenstemming met de gangbare normen desbetreffend. De Dienst(en) word(t) (en) omschreven in de bestelbon, resp. Overeenkomst.

3.2 Leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden steeds slechts ten titel van inlichting aangeduid. Vertraging in de levering, plaatsing of uitvoering is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst of tot het vorderen van een schadevergoeding. In geval de bestelde goederen of diensten niet kunnen worden geleverd om redenen onafhankelijk van de wil van Telsmart, kan geen schadevergoeding worden gevorderd.

3.3 Indien de Klanten of gebruiker merkt of vermoedt dat derden zich op onrechtmatige wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, bijvoorbeeld door het gebruik van het paswoord van de Klant en/of gebruiker, is hij gehouden dit onmiddellijk aan Telsmart te melden.

Telsmart is niet aansprakelijk voor eventuele schade die een onrechtmatig of onregelmatig gebruik van de Dienst tot gevolg heeft, noch voor het onrechtmatig of onregelmatig gebruik van de Dienst door derden. Bij gebruik van VoIP systemen waarbij extensies beschermd dienen te worden door paswoorden, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om deze voldoende te beschermen.

3.4 Telsmart stelt de Klant een technische hulpdienst ter beschikking, die toegankelijk is tijdens de kantooruren via het nummer 02/888.33.00.

3.5 Op het moment dat de Klant een oproep doet, verschijnt zijn oproepnummer op het scherm van het toestel van de opgeroepene, indien het toestel van de opgeroepene over die functionaliteit beschikt. Indien het nummer van de opgeroepene zich bevindt bij een andere nationale operator, zal het oproep nummer worden doorgegeven indien met de betrokken operator een wederzijds akkoord bestaat. In geval van oproepdoorschakeling wordt het nummer van de oproeper doorgestuurd naar het doorgeschakelde nummer.

De Klant kan van voornoemde permanente keuzes oproep per oproep afwijken voor zover zijn toestel deze functionaliteit ondersteunt.

3.6 De Klant kan verzoeken dat het aan hem toegewezen nummer wordt overgedragen van een andere operator naar het netwerk van Telsmart mits ondertekening van een LOA of van Telsmart naar het netwerk van een andere operator, met uitzondering van zg. nomade nummers.

De Klant zal zich hiertoe wenden naar de operator naar wie hij het nummer wenst over te dragen. Deze operator zal de nodige stappen ondernemen voor deze overdracht. Ingeval van een nummeroverdracht, zal Telsmart alles in het werk stellen om deze nummeroverdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Het is echter mogelijk dat de overdracht om technische redenen niet kan worden uitgevoerd.

3.7 De Klant erkent dat de VoIP Dienst niet nomadisch zal gebruikt worden. De Klant zal aldus zijn toestel niet verplaatsen of activeren op een andere plaats dan de plaats vermeld in de bestelbon, tenzij schriftelijk overeengekomen.

3.8 De Klant erkent uitdrukkelijk dat de VoIP Dienst met het aan hem toegewezen geografisch of nomadisch telefoonnummer geen toegang verleent tot de nooddiensten. Telsmart is niet verantwoordelijk voor enige letsels, schade of kosten opgelopen als gevolg van het feit dat nooddiensten niet (tijdig) kunnen worden bereikt of een zinloze verplaatsing hebben uitgevoerd.

3.9 De Klant is verplicht om een geografisch nummer in de telefonische zone te kiezen waar hij zijn verblijfplaats of zijn vestiging plaatsheeft. In geval die voorwaarde niet of niet meer geldig is, heeft Telsmart het recht om een ander nummer toe te wijzen waar de klant zijn verblijf- of zijn vestigingsplaats heeft. De verblijf- of vestigingsplaats moet op het grondgebied van België zijn gesitueerd. De Klant dient te kunnen bewijzen in welke plaats zijn verblijf– of vestigingsplaats zich bevinden. In ieder geval kan Telsmart niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade m.b.t. afwijkingen of wijzigingen van verblijfs- en vestigingsplaatsen.

3.10 Telsmart heeft het recht om het aan de Klant toegewezen nummer te wijzigen in geval van een wijziging van het nummerplan of een beslissing van de toezichthoudende overheid. In zulk geval zal Telsmart zich inspannen om de impact voor de Klant zoveel mogelijk te beperken. De Klant kan in deze situatie geen schadevergoeding van Telsmart eisen.

3.11 De duur van een gesprek naar een Premium Nummer met prefix 090X en facturatie per minuut is automatisch beperkt tot tien (10) minuten. Oproepen naar een Premium Nummer met prefix 0905 worden geblokkeerd indien de kost voor de oproeper een bedrag van 50€ (BTW inclusief) overstijgt.

3.12 De Klant heeft recht op een kosteloze vermelding van zijn gegevens in de witte gids, zoals vastgelegd bij wet. Indien de Klant dit aanduidt op de LOA, zal Telsmart deze informatie doorgeven aan de VoIP operator.

3.13 Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving bezorgt Telsmart aan de VoIP operator de gegevens van de Klant alsook elke wijziging hieraan, zodat de VoIP operator dit op hun beurt kan overmaken aan de uitgevers van telefoongidsen en leveranciers van telefonische inlichtingendiensten, tenzij in geval van privénummer of indien de Klant expliciet heeft gemeld dat hij hierin niet wenst te worden opgenomen.

3.14 De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij aan Telsmart meedeelt. Elke wijziging van gegevens zal zo vlug mogelijk worden doorgegeven worden aan de VoIP operator die het op hun beurt dient op te nemen in de databank van de witte gidsen in het bestand van de telefonische inlichtingendienst.

3.15 De Klant die kwaadwillige oproepen ontvangt kan dit aan Telsmart melden. Telsmart zal aan de VoIP operator de identificatie vragen van het nummer vanwaar uit hij werd getelefoneerd. Indien de identificatie technisch mogelijk is, zal de VoIP operator aan de houder van dit nummer verzoeken om deze oproepen stop te zetten. Indien de Klant echter kwaadwillige oproepen blijft ontvangen, kan hij zich tot de Ombudsdienst richten. Op zijn verzoek worden de identiteit en het adres van de houder van het nummer vanwaar uit de kwaadwillige oproepen tot stand zijn gebracht indien ontvangen van de VoIP operator door Telsmart aan de Ombudsdienst medegedeeld, met het oog op de bekendmaking ervan aan de Klant.

ARTIKEL 4 – TARIEVEN

4.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend. Prijsopgaven zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij anders vermeld in de opgave. Met het aanvaarden van een offerte, prijsaanvraag of onderschrijven van een bestelbon aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Telsmart. Offertes die worden opgesteld op basis van aangeleverde of opgegeven hoeveelheden, maten of gegevens en worden aanvaard door de Klant zijn slechts bindend voor zover de in deze offertes opgegeven hoeveelheden, maten of gegevens met de werkelijkheid overeenstemmen. Datgene wat niet is voorzien in de offerte en wordt uitgevoerd en aanvaard door de Klant, geeft recht op een met deze meer werken corresponderende prijs.

4.2 De kosten omvatten, al naargelang de Dienst, een abonnementskost, een licentiebedrag, opzet-, installatie- en verbruikskosten. De tarieven zoals vermeld op de website, in tariefplannen of in andere contractuele documenten zoals o.a. een offerte, zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De tarieven vermeld op de website hebben voorrang op de papieren versie.

4.3 De duur van nationale en internationale gesprekken wordt gemeten in seconden. De duur van een verbinding is de tijd begrepen tussen het ogenblik waarop de opgeroepene opneemt tot op het ogenblik waarop de oproeper inhaakt.

4.4 De installatiekosten zijn inbegrepen, tenzij anders overeengekomen. Echter wordt er een forfait van 250€ aangerekend, wanneer niemand aanwezig is op de dag van installatie, zonder minstens één (1) werkdag op voorhand schriftelijk te verwittigen.

4.5 Onverminderd het verzakingsrecht van de klant in het kader van de wet op de handelspraktijken, mag Telsmart van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving, een schadeloosstelling eisen die forfaitair wordt vastgesteld op twintig procent van de prijs van de geannuleerde bestelling indien de klant een bestelling- totaal of gedeeltelijk–annuleert en dit met een minimumkost van 250€.

ARTIKEL 5 – BETALINGSVOORWAARDEN EN FINANCIËLE ZEKERHEIDSTELLING

5.1 De factuur wordt per e-mail gezonden naar de Klant. De facturen kunnen een overzicht bevatten van de gevoerde gesprekken naar alle bestemmelingen en/of een overzicht van de abonnementen.

5.2 De producten worden als opgestuurd of geïnstalleerd gefactureerd. De geleverde diensten worden maandelijks afgerekend en gefactureerd. De eerste factuur voor de levering van diensten kan trimestrieel of semestrieel gefactureerd worden afhankelijk van het verbruik van de Klant.

5.3 Alle facturen zijn betaalbaar binnen vijftien (15) kalender dagen na uitgifte, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Alle facturen worden betaald via SEPA-domiciliëring.

5.4 Klachten worden acht (8) dagen na levering, plaatsing, uitvoering of factuurdatum niet meer aanvaard; zij moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid schriftelijk bij aangetekende brief worden gedaan en schorsen de betalingsverplichting niet op. Bij gebreke aan protest per aangetekend schrijven wordt de factuur onherroepelijk en onvoorwaardelijk geacht te zijn aanvaard.

5.5 Bij gebreke aan effectieve betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10% per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het totale factuurbedrag en dit met een minimum van € 25,-. Bij niet-betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft bv Telsmart het onvoorwaardelijk recht zijn prestaties op te schorten tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag.

5.6 De Klant die in gebreke blijft, draagt de kosten voor de in gebreke stelling en de onderzoekskosten gemaakt door de gerechtsdeurwaarder en/of advocaat, alsook de kosten voor de herinneringen en de briefwisseling bij aangetekend schrijven door Telsmart en/of haar raadgevers.

5.7 Telsmart kan eveneens op de in gebreke blijvende Klant de kosten van verwerping bij weigering van afhouding door de bankinstelling van de Klant verhalen.

Een schrapping van de Klant zijn SEPA-domiciliëring kan aanleiding geven tot opschorting of stopzetting van de dienstverlening. Telsmart is gerechtigd de uitvoering van een deel of het geheel van de diensten te schorsen tot de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. Telsmart is gerechtigd over te gaan tot deactivering van de dienst(en) van de Klant vijftien (15) kalenderdagen na het toesturen van de eerste ingebrekestelling, deactivering die tegen het geldende tarief wordt gefactureerd. De Klant kan opnieuw gebruik maken van de diensten na volledige betaling van de verschuldigde bedragen, schadebedingen, onkosten en de betaling van eventueel vooraf te betalen bedragen m.b.t. de heractivering van de dienst.

5.8 Behoudens schriftelijk anders luidende overeenkomst of toestemming kan er geen compensatie plaatsvinden tussen vorderingen of bedragen die aan Telsmart verschuldigd zijn en deze die de klant meent te kunnen vorderen van Telsmart.

5.9 Indien de Klant zijn toestand niet regulariseert vóór het einde van de maand na de schorsing van de diensten, is dit een ernstige tekortkoming die de ontbinding van de overeenkomst te zijnen laste rechtvaardigt.

Uit hoofde van geleden verliezen en gederfde winsten is de Klant ingeval van ontbinding een niet- herleidbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de bedragen die hij verschuldigd was in de

periode van drie (3) maanden vóór schorsing van de dienst, dit alles onder voorbehoud van het betalen van een hogere schadevergoeding, indien bewezen.

5.10 Telsmart is gerechtigd een Klant van wie de rekening in debet is gebleven in het kader van een vorige overeenkomst te weigeren een nieuw abonnement te verstrekken.

5.11 Indien Telsmart beslist om de Klant weer te activeren, is een heractivatie vergoeding verschuldigd van 25 euro.

5.12 De Klant verbindt er zich toe Telsmart onmiddellijk in kennis te stellen van elke wijziging van zijn gegevens (zoals bijvoorbeeld statutenwijziging, adres en rekeningnummer).

5.13 Voor zover de Overeenkomst de levering van apparatuur omvat, blijft Telsmart of de renting maatschappij daarvan de eigenaar tot op het moment dat de Klant aan Telsmart of de renting maatschappij al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst verschuldigd is zoals o.a de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen heeft voldaan. In geval de apparatuur wordt gehuurd via een renting overeenkomst blijft de renting maatschappij eigenaar van de gehuurde apparatuur tijdens de periode van huur. Na afloop van de huurperiode dient het materiaal teruggegeven te worden aan de renting maatschappij of aan diens mandataris (ie Telsmart). Mits goedkeuring van Telsmart heeft de klant na deze huurperiode het recht de apparatuur aan te kopen mits betaling van de slotsom, gelijk aan één (1) maand huur aan Telsmart. De betaling van deze slotsom doet geen afbreuk aan de betaling van de (user-)licenties aan Telsmart.

5.14 De door de Klant gedane betalingen worden in de eerste plaats aangerekend tot voldoening van vervallen intresten en kosten en in de tweede plaats aangerekend op de opeisbare facturen die het langst onbetaald zijn, zelfs indien de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

5.15 Telsmart heeft het recht de tarieven voor de Diensten of Producten te wijzigen of te indexeren. Wijzigingen zijn tevens van toepassing ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten en worden aan de Klant meegedeeld uiterlijk één (1) maand voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan via e-mail en/of een publicatie op de website. Indexatie of wijziging van de tarieven, voor zo ver niet substantieel, zijn geen grond tot opzegging of verbreking van de Overeenkomst.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN KLANT EN/OF GEBRUIKER

6.1 De Diensten en Producten zullen worden gebruikt als een goed huisvader conform de geldende wetten en reglementen, de voorwaarden van de Overeenkomst, de licentie overeenkomst, de AUP en de algemene regels van welvoeglijkheid.

6.2 De Klant garandeert dat hij alle licenties en/of toestemmingen heeft en zal behouden die verplicht zijn om de Diensten te ontvangen en de apparatuur te gebruiken.

6.3 De Klant draagt zorg voor de goede bewaring van de apparatuur als normaal en voorzichtig     bewaarnemer. Hij geeft Telsmart de toestemming om op ieder ogenblik op afstand de geleverde apparatuur te monitoren en te controleren. De dienst en apparatuur kan in geen enkel geval verplaatst of aangepast worden zonder de interventie van Telsmart. De Klant is aansprakelijk voor alle schade aan de dienst en apparatuur of aan het netwerk als gevolg van zijn handelen of omissies.

6.4 Het gebruik van de Dienst kan risico’s op binnendringen door derden of virussen inhouden voor het informaticasysteem van de Klant, die de nodige maatregelen zal nemen om zich ervan te vergewissen dat geen enkel ander persoon zonder zijn toestemming toegang geeft tot de Diensten. Hij staat in voor de bescherming van zijn gegevens en software.

Telsmart is gerechtigd om op eigen initiatief of op vraag van de bevoegde overheid het voorwerp en de inhoud van de Dienst openbaar te maken, te verwijderen, te wijzigen of te verplaatsen, indien de AUP niet wordt nageleefd of zij hiertoe wordt bevolen.

6.6. Het is de Klant en/of gebruiker niet toegestaan processen of handelingen te verrichten, waarvan hij redelijkerwijs mag vermoeden dat ze Telsmart en/of het gebruik van de Dienst nadelig kunnen beïnvloeden.

6.7 De Klant zal alle hoe ook genaamde taksen en o.a. de BTW voor zijn rekening nemen.

6.8 De schending van de bepalingen van artikel 6 maken een ernstige contractuele tekortkoming uit, die de ontbinding van de Overeenkomsten laste van de Klant rechtvaardigt.

6.9 De Klant vrijwaart Telsmart alleszins voor elk verlies, schade, kosten, of uitgaven die het gevolg zijn van of voortvloeien uit een schending van de in dit artikel 6 vermelde verplichtingen en/of tegen vorderingen van derden voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst die een inbreuk vormen op dit artikel 6.

ARTIKEL 7 – HARDWARE EN SOFTWARE

7.1 De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op het risico van de Klant vanaf het verlaten van onze magazijnen.

7.2 De garantie van door Telsmart verkocht een/of geïnstalleerde hardware en/of software omvat, onverminderd de wettelijke bepalingen, standaard de door de fabrikant/software-auteur verleende garantie binnen de door hem aangeduide beperkingen en dit vanaf de aankoop/aanvang van de (user)licentie.

7.3 De Klant heeft een persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om de software en de daarbij horende gebruikersdocumentatie die Telsmart ter beschikking stelt te gebruiken.Telsmart en haar licentiegevers behouden ten alle tijde alle intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van auteursrechten met betrekking tot de geleverde software, documentatie en dragers waarop de softwar een documentatie ter beschikking wordt gesteld. Door het gebruik van de software en/of de apparatuur gaat de Klant en/of gebruiker akkoord met de licentievoorwaarden verbonden aan de software en de gebruikersdocumentatie. Het is de Klant niet toegestaan de software en bijhorende gebruikersdocumentatie te kopiëren voor andere doeleinden dan het maken van een back-up. Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan de software en de documentatie zelf aan te brengen of te laten aanbrengen, noch het geheel of delen van de software en documentatie in welke vorm dan ook te verspreiden onder derden. De Klant en/of gebruiker zal de tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst van de producten niet verwijderen of wijzigen.

ARTIKEL 8 – DUURTIJD EN BEËINDIGING

8.1 De Overeenkomst treedt in werking nadat Partijen ze ondertekend hebben of de aanvraag werd aanvaard door Telsmart en is, behoudens afwijkend overeengekomen, van onbepaalde duur.

Afhankelijk van de duurtijd van de renting overeenkomst worden tijdens de duurtijd van deze renting overeenkomst abonnementsgelden en gesprekskosten door Telsmart aangerekend. Nadat de renting overeenkomst een regelmatig einde heeft genomen worden tevens (user-)licenties aangerekend, op basis van de licentieovereenkomst.

8.2 De Overeenkomst mbt de vaste lijn abonnementsgelden en gesprekken, alsook internet, IT-licenties, enzovoort kan op elk ogenblik door de Klant schriftelijk worden opgezegd, zonder rechterlijke tussenkomst en/of zonder betaling van enige (schade‐)vergoeding, mits inachtneming van een opzegtermijn van drie

(3) maanden. Dit doet geen afbreuk aan de lopende renting overeenkomst.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

9.1 De levering van de Dienst(en) is een middelenverbintenis, waarbij Telsmart haar verantwoordelijkheid alleszins is beperkt tot de levering van de overeengekomen Dienst tot op het aansluitpunt op het netwerk van de Klant.

9.2. Telsmart staat niet in voor foutloze werking van bepaalde alarminstallaties, telefooncentrales en andere specifieke eindapparatuur die aangesloten zijn op of met het Telsmart netwerk.

9.3 Telsmart verleent geen garantie met betrekking tot het functioneren van de Dienst. Het uitvallen of het verminderen van kwaliteit van de Dienst kan – behalve ingeval van opzet of zware fout van Telsmart – geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid.

9.4 In geen geval kan Telsmart, met in begrip van haar werknemers, agenten, onderaannemers en leveranciers, aansprakelijk worden gesteld voor o.a. :

 • Het niet‐beantwoorden van de Dienst aan doeleinden die daarmede niet in overeenstemming te brengen zijn;
 • de inhoud van de informatie die door de Klant via de Dienst wordt overgedragen of toegankelijk gemaakt aan derden en omgekeerd;
 • het misbruik of frauduleus gebruik van de Dienst door de Klant of een derde;
 • technische storingen in de communicatie–‐infrastructuur van de Klant of derden. Pannes veroorzaakt door elektriciteits- of netwerkstoringen of het onderhoud van de voor de Dienst benodigde telecommunicatievoorzieningen, zoals telefoonaansluiting, bekabeling, computer-
 • , fax‐ en andere apparatuur en de daarbij behorende software;
 • de keuze, het gebruik en de door de Klant beoogde doelstellingen m.b.t. de Dienst;
 • de duurtijd tussen aanvraag van de Dienst en diens effectieve levering of aansluiting, eventuele laattijdige aansluiting of afwijzing van de aanvraag van de Dienst;
 • kosten, vergoedingen of schade veroorzaakt door het in gebreke blijven van de Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te voeren;
 • een inbreuk door de Klant op wettelijke bepalingen;
 • alle mogelijke schade met betrekking tot informatie en computerbestanden of data die kan ontstaan ten gevolge van het gebruik door de Klant van de Dienst, van het netwerk en van de uitrusting betreffende de Dienst;
 • de toegangstijden tot internet, het disfunctioneren ervan, de onbeschikbaarheid ervan, de
 • vertragingen in de overbrenging van gegevens (packet loss) of de kwaliteit ervan en eventuele toegangsbeperkingen tot netwerken en servers verbonden met het internet;
 • een gebrekkige werking van de dataconnectiviteit die de klant gebruikt voor toegang tot de VoIP–‐ telefoondienst van invloed op de werking van de VoIP–‐telefoondienst;

9.5 Telsmart is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige indirecte en/of incidentele- of gevolg- en inkomstenschade, zoals o.a. overtollig of technisch werkloos personeel, commerciële schade, verlies van data, verlies van omzetcijfer, winstderving, verlies van een kans, van cliënteel en/of van opdrachten, vermindering van commerciële vooruitzichten, verhoging van kosten, verlies aan verwachte besparingen, zelfs indien voorzienbaar.

9.6 De Klant zal Telsmart vrijwaren voor alle kosten, vergoedingen, schade, vorderingen, uitgaven en procedures m.b.t. vorderingen van derden die hun oorzaak vinden in handelingen, fouten of nalatigheden van de Klant.

9.7 In elk geval en ongeacht de oorzaak is de aansprakelijkheid van Telsmart beperkt tot het bedrag van de laatste factuur overeen periode van één (1) maand voorafgaand aan een schadegeval.

ARTIKEL 10 – OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

10.1 Telsmart heeft van rechtswege het recht de levering van de Dienst, een product of prestaties op te schorten ingeval van niet‐naleving van de Overeenkomst door de Klant.

10.2 Elke niet-naleving van de Overeenkomst door de Klant vormt een ernstige tekortkoming die door Telsmart als reden tot beëindiging, resp. ontbinding van de Overeenkomst kan worden beschouwd.

Als zwaarwichtige tekortkoming die de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de Klant rechtvaardigt wordt alleszins beschouwd :

 • het niet-betalen van één (1) of meerdere facturen, alsook het niet–‐betalen van eventuele voorschotten die zouden zijn overeengekomen;
 • ingeval  de  tekortkoming  vermeld  in  artikel  10.1  zich  blijft  voortzetten,  ondanks ingebrekestelling;
 • indien de zekerheidsstelling conform artikel 5 niet op de door Telsmart vastgestelde datum is verricht;
 • indien de Klant zich in staat van faillissement, onvermogen of onder gerechtelijke reorganisatie bevindt, of in geval van vereffening of ontbinding van de Klant of hij onder collectieve schuldenregeling is geplaatst of voor hem een schuldbemiddelaar is aangesteld;
 • indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser;
 • in geval van bewijs of ernstige aanwijzing en van fraude door de Klant of in geval de Klant valse of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt;

In geval van ontbinding/beëindiging ten laste van de klant is deze een verbrekingsvergoeding verschuldigd, gelijk aan de optelsom van de facturatie gedurende een periode van 3 maanden voor datum ontbinding/beëindiging.

10.3 Indien de klant om welke reden ook eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te kennen geeft de overeenkomst niet te willen uitvoeren of te verbreken, is aan Telsmart bovenop het reeds geleverde en uitgevoerde van rechtswege een forfaitaire niet‐herleidbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de bedragen die hij verschuldigd was in de periode van drie (3) maanden vóór schorsing of

de stopzetting van de dienst, dit alles onder voorbehoud van het betalen van een hogere schade- vergoeding, indien daartoe aanleiding bestaat.

ARTIKEL 11 – OVERMACHT

11.1 In geval van vreemde oorzaak of overmacht is Telsmart gerechtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant daarvan in kennis te stellen. Deze opschorting of annulering leidt niet tot enig recht op schadevergoeding.

Geen van de partijen is aansprakelijk voor welke schade ook die de andere partij lijdt ingevolge overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke niet-voorziene gebeurtenis, buiten de wil van een partij, waardoor de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk of tijdelijk niet kan worden uitgevoerd, dan wel dermate bezwaarden/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de andere partij kan worden vereist en dit tevens in hoofde van de leveranciers van Telsmart. Worden o.a. als vreemde oorzaak of overmacht beschouwd: staking of lock-out, bedrijfsblokkades, oorlog, epidemie, contractbreuk of voorraadtekort door leveranciers van Telsmart, abnormale weersomstandigheden, brand, natuur–‐ of andere rampen, wettelijke of administratieve beperkingen, overheidsbeslissingen die een invloed hebben op de uitvoering van de overeengekomen verbintenissen, het disfunctioneren of niet beschikbaar zijn van het internet, storingen in het elektriciteitsnet of technische storingen in de communicatie-infrastructuur van de Klant of van derden.

ARTIKEL 12 – OVERDRACHT – ONDERAANNEMING

12.1 De Klant zal zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk overdragen aan derden, tenzij mits voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Telsmart.

12.2 Telsmart is gerechtigd om rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden zonder toestemming van de Klant.

12.3 Telsmart kan onderaannemer(s) belasten met de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst zonder zich te bevrijden van haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de Klant.

ARTIKEL 13 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

13.1 De persoonsgegevens die de Klant verstrekt worden opgenomen in de bestanden van Telsmart. Telsmart is gerechtigd de persoonsgegevens van de Klant te verwerken voor volgende doeleinden: de levering en facturatie van telecommunicatiediensten, het beheer van de relatie met de Klant, de  interconnectie en facturatie met andere operatoren, het beheer van geschillen, marktstudies, het doorgeven aan de VoIP operator voor het samenstellen van de telefoongidsen, inlichtingendiensten en van gidsen met URL adressen, het opsporen van fraude en inbreuken, nazicht van de kwaliteit van de dienstverstrekking, de verzending van commerciële informatie aan de Klant en het voeren van campagnes over de producten en diensten van Telsmart en van contractueel met haar verbonden ondernemingen.

Persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld tenzij voor de voormelde doeleinden. De Klant kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden door contact op te nemen met de klantendienst. Gegevens ivm privé-nummers worden in geen geval voor commerciële doeleinden aangewend.

13.2 De gegevens van de Klant worden bewaard gedurende de bewaartermijnen zoals voorzien in de wet. Telsmart geeft normaliter geen gegevens door aan derden, tenzij om te voldoen aan wettelijke  verplichtingen of in geval van uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

13.3 De Klant heeft recht op verbetering van zijn persoonsgegevens.

ARTIKEL 14 – OMBUDSDIENST VOOR TELECOMMUNICATIE

14.1 Eventuele klachten dienen gericht tot de klantendienst van Telsmart. Indien de Klant niet tevreden is met de behandeling van zijn klacht, kan hij zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Koning Albert II–‐laan 8 bus 3 te 1000 Brussel. tel: 02/223.09.09, fax: 02/219.86.59;

E-mail: klachten@ombudsmantelecom.be , website : www.ombudsmantelecom.be

14.2 Een klacht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie is slechts ontvankelijk indien de Klant een voorafgaandelijke klacht heeft gericht aan Telsmart.

14.3 De Ombudsdienst voor Telecommunicatie mag weigeren een klacht te behandelen wanneer die betrekking heeft op feiten die zich meer dan één (1) jaar voor de indiening van de klacht hebben   voorgedaan.

14.4 Het onderzoek van een klacht wordt beëindigd wanneer daar tegen beroep is aangetekend bij de rechtbank.

ARTIKEL 15 – ONTVANKELIJKHEID – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDHEID

15.1 Elk geschil in verband met de geldigheid, betaling, levering, totstandkoming, uitlegging, uitvoering of ontbinding van de Overeenkomst moet door de Klant, op straffe van niet-ontvankelijkheid, worden ingesteld binnen een termijn van één (1) maand na het ontstaan van de onderliggende oorzaak van de betwisting.

15.2 Alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout, zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen. Het Belgisch recht is van toepassing.

AUP : ACCEPTABLE USE POLICY

Deze Acceptable Use Policy (AUP) heeft tot doel een verantwoord en ethisch gebruik door de Klant van de producten en Diensten van Telsmart.

Telsmart heeft het recht om wijzigingen aan te brengen van de AUP. Ingeval van wijziging of aanpassing zal de Klant daarvan in kennis worden gesteld per mail en/of via publicatie op de website.

1. BASISPRINCIPES

1.1 De Klant zal de Diensten en producten die Telsmart aanbiedt uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken conform de voorwaarden van Telsmart. Gebruik van de Diensten en producten in strijd met de Belgische, Europese of internationale wettelijke of reglementaire bepalingen is verboden. Zijn o.a. verboden: het overmaken en reproduceren van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de rechthebbende of licentiehouder en van materiaal dat in strijd met de openbare orde of goede zeden wordt beschouwd.

1.2 Telsmart is gerechtigd om materiaal of gegevens te verwijderen en bepaalde gebruikers toegang tot de Diensten te ontzeggen indien het beoogde gebruik of doel niet in overeenstemming is met de AUP.

1.3 De Klant zal Telsmart vrijwaren, zo in hoofdsom, intresten en kosten, voor alle door derden ingediende klachten op grond van een illegaal of schadelijk gebruik van de Diensten door de Klant.

2. HET NETWERK

2.1 De Klant erkent dat Telsmart geen toezicht kan uitoefenen op de inhoud van de informatie die dankzij haar Diensten en producten wordt uitgewisseld en hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid van welke aard ook draagt.

2.2 Indien de Klant via de Diensten en producten van Telsmart verbinding maakt met andere netwerken, is hij gehouden de gedragscodes van deze netwerk en te eerbiedigen.

2.3 De Klant zal de Internetprotocollen en ‐standaarden eerbiedigen.

2.4 Het is niet toegestaan afbreuk te doen aan enige gebruikers authenticatie of beveiliging van een host, netwerk of account te breken (‘hacking’), of op welke wijze ook te interveniëren in de dienstverlening aan een gebruiker, host of netwerk waardoor deze geen toegang tot de Dienst krijgt ( ‘denial‐of‐service attacks’).

2.5 Elk gebruik of toepassing met overbelasting van het netwerk is gelijkgesteld met ongeoorloofd gebruik van de diensten of het netwerk. Multicast via IP anders dan door tussenkomst en coördinatie van Telsmart is niet toegestaan en kan leiden tot verstoring of disfuncties.

2.6. Telsmart is gehouden haar medewerking te verlenen aan regelmatig bevolen gerechtelijke onderzoeken.

3. ELEKTRONISCHE BERICHTENUITWISSELING

Telsmart en de Klant onthouden zich van o.a.:

 • het verzenden van ongepaste e-mails;
 • berichten op te vragen voor een ander IP-adres dan het zijn;

4. KLACHTEN

4.1 Klachten omtrent inbreuken op de AUP kunnen worden gemeld aan Telsmart op het volgende adres : Torhoutsesteenweg 236, 8210 Zedelgem.

Het online meldpunt waar de Klant als internetgebruiker misdrijven op of via het internet kan melden, is eCops op www.ecops.be. eCops is een initiatief van de Federal Computer Crime Unit van de Federale Gerechtelijke Politie (FCCU), de Federale Overheidsdienst Economie, KMO Middenstand en Energie. eCops zorgt ervoor dat de melding door de bevoegde dienst wordt onderzocht.

LICENTIEOVEREENKOMST

1. Gebruikersrecht

1.1 Aan de licentienemer wordt een niet-exclusief en niet‐overdraagbaar recht verleend door de licentiegever om de software te gebruiken op de door Telsmart geleverde en geplaatste IP-telefoontoestellen en aanverwante apparatuur, dit met het oog op het bekomen van de telefooncentrale‐applicatie, zoals vermeld in de gesloten onderliggende Overeenkomst.

1.2 De software van de licentiegever strekt ertoe de IP-telefoontoestellen om te vormen tot intelligente IP-telefoontoestellen, die de basisfuncties overnemen van een klassieke telefooncentrale

1.3 Het gebruikersrecht geldt bij elke wijziging of uitbreiding van hardware configuratie mits voorafgaandelijk en schriftelijk een wijziging of uitbreiding is toegestaan van de licentie ende eventuele meerprijs wordt betaald.

1.4 Met betrekking tot de configuratie die de klant ontvangt van Telsmart, geldt de getekende bestelbon dien aangaande als het bewijs van aanvaarding en als aanvulling op de licentieovereenkomst.

1.5 De algemene voorwaarden gelden, behoudens andersluidend beding, tevens op onderhavige licentieovereenkomst.

2. Garanties

2.1 Telsmart garandeert de bruikbaarheid en de geschiktheid van de door haar geleverde software.

2.2 Onder bruikbaarheid wordt verstaan dat de software vrij is van programmatiefouten die het gebruik van de telefooncentrale-applicatie geheel onmogelijk maken, dit alles onder het voorbehoud dat de software wordt gebruikt volgens de voorschriften van Telsmart en op de hardware configuratie zoals omschreven in de bestelbon volgens de voorschriften en eventuele handleidingen van de hardware desbetreffend.

2.3 Ondergeschiktheid wordt verstaan dat de software kan worden toegepast binnen de perken van zijn toepassingsmogelijkheden en conceptie.

Om op eventuele garanties aanspraken te kunnen doen gelden moeten eventuele afwijkingen van de software per aangetekend schrijven binnen de vijftien (15) dagen na levering worden gemeld.

2.5 In zulk geval zal het bewijs dienen te worden voor gebracht dat de beweerde afwijkingen niet het gevolg zijn van een verkeerde of onjuiste manipulatie door de gebruiker en de hardware configuratie foutloos functioneerde.

2.6 Telsmart heeft het recht om lopende de overeenkomst eventueel medegedeelde afwijkingen vast te stellen bij de licentienemer of gebruiker. Indien deze vaststellingen onmogelijk worden gemaakt, vervallen de garanties.

2.7 Indien blijkt dat een telefooncentrale‐applicatie niet naar behoren functioneert mag Telsmart of haar onderaannemer overgaan tot een netwerk optimalisatie bij de Klant en de telefooncentrale-applicatie herinstalleren op de Klant zijn bestaande of nieuwe toestellen. Indien de klant dit verhindert kan Telsmart niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet correct functioneren van de telefooncentrale-applicatie.

2.8 Indien bij controle van eventuele afwijkingen komt vast te staan dat er geen afwijkingen zijn, zullen de daarmede gepaard gaande uurlonen en kosten in rekening worden gebracht van de licentienemer of gebruiker.

2.9 De garanties zijn te allen tijde beperkt tot het verwijderen van eventuele afwijkingen of het vervangen van de software, zoals hierboven vastgesteld.

2.10 Afwijkingen die zijn gesitueerd buiten voormelde garantieperiode, zullen in de mate van het mogelijke verwijderd worden tegen vergoeding van de normale uurtarieven in de IT-branche.

2.11 Buiten de garantieperiode en voor alles wat niet onder dekking van de garantie valt, aanvaardt de licentienemer de software te gebruiken en toe te passen op eigen risico, last en verantwoordelijkheid en de gevolgen ervan te dragen zonder mogelijk tot verhaal op de licentiegever om welke reden ook.

3, Eigendomsrecht

3.1 De licentienemer is ervan op de hoogte dat Telsmart op de telefooncentrale-applicatie een exploitatierecht bezit en dat het volledig eigendomsrecht aan de auteur is voorbehouden.

3.2 De licentienemer verwerft geen eigendomsrecht, noch op het geheel of het gedeelte van de software. Hij kan derhalve niet vrij beschikken over de software en zijn toebehoren.

3.3 Het is de licentienemer verboden om de software op andere hardware configuraties dan deze die zijn geleverd door Telsmart te gebruiken, te debuggen, te listen, te converteren of te kopiëren.

3.4 De licentienemer verbindt er zich toe om alle kenmerken en toebehoren van de software te behouden en te bewaren als een zorgvuldig bewaarnemer. Handelsgeheimen, analyse en technieken met betrekking tot de software zullen niet worden overgedragen, ook niet na het einde van de overeenkomst.

3.5 Indien echter informatie met betrekking tot de software verspreid wordt, zal de licentienemer alles in het werk stellen om de verspreide informatie terug te halen of de licentiegever vergoeden voor alle eventuele kosten die worden gemaakt voor het terug winnen ervan.

3.6 Voor elke inbreuk op het eigendomsrecht van de auteur of het exploitatierecht van Telsmart, is de licentienemer een niet-herleidbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het volledige bedrag van al zijn licenties over een periode van zestig (60) maanden, onverminderd het recht van Telsmart een hogere schadevergoeding te vorderen, indien hier toe aanleiding zou bestaan.

4. Overdracht

4.1 Behoudens schriftelijk toestemming van Telsmart is de overdracht van de licentie niet toegestaan.

5. Duurtijd licentie

5.1 De duur van de licentieovereenkomst is in beginsel gelijk aan de duur van de initieel afgesloten renting overeenkomst met de Klant/licentienemer en Grenke Bvba of BNP Paribas Leasing Solutions.

5.2 Na de initiële periode van renting komt er van rechtswege een licentieovereenkomst van onbepaalde duur tot stand in het kader waarvan Telsmart gerechtigd is de maandelijkse licentievergoeding(en) te factureren aan de Klant.

5.3 De licentieovereenkomst kan slechts een einde nemen na het verlopen van de initiële renting- overeenkomst mits opzegging per aangetekende schrijven, rekening houdende met een opzeggingstermijn van drie (3) maanden. De opzeg mag niet lichtzinnig zijn.

5.4 Indien de licentieovereenkomst een einde neemt om welke redenen ook zal de licentienemer de software en bijbehoren, externe geheugendragers inbegrepen, aan Telsmart restitueren binnen de 5 dagen na het einde van de overeenkomst op straffe van een schadevergoeding van 250 euro per dag vertraging.

6. Licentievergoeding/renting

6.1 De door Telsmart geleverde IP–‐telefoontoestellen, aanverwante apparatuur en userlicenties maken het voorwerp uit van een renting overeenkomst gesloten door de Klant/licentienemer met hetzij Grenke Bvba, hetzij BNP Paribas Leasing Solutions.

6.2 De klant/licentienemer ontvangt op grond van de renting overeenkomst met hetzij Grenke Bvba, hetzij BNP Paribas Leasing Solutions van deze laatsten trimestrieel of maandelijks een factuur met betrekking tot de huur van IP–‐telefoontoestel(len), aanverwante apparatuur en de software (userlicentie(s)) voor de periode dat de renting overeenkomst werd aangegaan.

6.3 Tijdens de initiële periode van de renting of huur ontvangt de klant van Telsmart alleen een    maandelijkse factuur voor het abonnement vaste telefonie en gesprekskosten.

6.4 Bij het einde van de renting overeenkomst conform de voorwaarden van de renting overeenkomst met hetzij Grenke Bvba, hetzij BNP Paribas Leasing Solutions, dient de Klant/licentienemer normaliter het gehuurde materiaal en software terug ter beschikking te stellen van de renting maatschappij.

6.5 Mits goedkeuring van Telsmart heeft de klant na deze huurperiode het recht de apparatuur aan te kopen mits betaling van de slotsom, gelijk aan één (1) maand huur aan Telsmart. De betaling van deze slotsom doet geen afbreuk aan de betaling van de (user-)licenties aan Telsmart. Na einddatum van de initiële renting overeenkomst, zal Telsmart naast het factureren van abonnementsgelden en gesprekskosten, tevens de userlicenties factureren aan de Klant.

Afwijkende Voorwaarden voor Premium Nummers

1. GLOSSARIUM PREMIUM NUMMERS

De termen gebruikt in de voorwaarden voor Premium Nummers worden als volgt gedefinieerd:

 • Klant: De natuurlijke of rechtspersoon, of de organisatie die een overeenkomst afsluit met Telsmart om toegang te krijgen tot de Premium Nummer Dienst, die ertoe strekt informatie te verschaffen aan het publiek via het netwerk van Telsmart.
 • Gebruiker: De beller die zich toegang verschaft tot informatie beschikbaar via een Premium Nummer.

2. PROCEDURE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST EN DUUR

2.1 Bij zijn aanvraag voor een Premium Nummer Dienst zal de Klant zijn ondernemingsnummer meedelen. Indien de Klant is vrijgesteld van inschrijving in het rechtspersonenregister (RPR) en/of onderwerping aan het BTW-stelsel zal hij daarvan aan Telsmart het bewijs leveren.

2.2 De Klant zal specificeren welk soort van informatie hij ter beschikking wil stellen aan het publiek.

2.3 Indien de eindontvanger een derde is, zal de Klant blijk geven van een schriftelijke toestemming van de derde alvorens de Premium Nummer Dienst zal worden geactiveerd.

2.4 Telsmart mag weigeren om het verzoek van een Klant in te willigen indien de Klant deze voorwaarden niet aanvaardt.

2.5 De Overeenkomst wordt afgesloten voor een periode van één (1) jaar, die ingaat op de datum van ondertekening van de Overeenkomst. De Overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd voor een nieuwe periode van één (1) jaar, behoudens opzegging door één van de partijen ten minste twee (2) maanden voor het einde van de duur.

3. PREMIUM NUMMER DIENST EN VERPLICHTINGEN VAN TELSMART

3.1 Een Premium Nummer Dienst stelt de Klant in staat om via het openbare telefoonnet informatie toegankelijk te maken voor de Gebruiker(s). De bedragen die door Telsmart worden geïnd met betrekking tot het verkeer bestemd voor een Premium Nummer gecommercialiseerd door een Klant zullen gedeeltelijk worden doorgestort aan de Klant overeenkomstig de hierna bepaalde voorwaarden.

3.2. Telsmart kan niet garanderen dat een Gebruiker in staat zal zijn om zich toegang te verschaffen tot de Premium Nummer Dienst. De toegankelijkheid hangt immers af van de voorwaarden van interconnectie- overeenkomsten die tussen de operatoren worden afgesloten.

3.3 De duur van een gesprek naar een Premium Nummer met prefix 090X en facturatie per minuut zal automatisch worden beperkt tot maximaal tien (10) minuten. Oproepen naar een Premium Nummermet prefix 0905 zullen worden geblokkeerd indien de kost voor de oproeper een bedrag van 50 € (BTW inclusief)overstijgt.

3.4 Telsmart vestigt de aandacht van de Klant er op dat als deze faciliteit door de toegangsoperator wordt aangeboden, de Gebruiker het opbellen van Premium Nummers via zijn telefoonlijn kan blokkeren.

4. BIJKOMENDEVERPLICHTINGENVANDEKLANTVOOREENPREMIUM NUMMERDIENST

4.1 De Klant verbindt zich ertoe om de Acceptable Use Policy (AUP) te onderschrijven en alle bepalingenervannateleven.DeAUP,alsookelkelaterewijzigingervan,maakteenwezenlijkdeeluit van de Overeenkomst.

4.2 De Klant zal erop toezien dat de informatie ter beschikking gesteld via een Premium Nummer aan de gebruiker geen schending uitmaakt van de bepaling en van het Strafwetboek, de openbare orde of de goede zeden. Een overtreding van deze verplichting maakt een ernstige contractuele tekortkoming uit.

4.3 Op eenvoudig verzoek van Telsmart zal de Klant een onvoorwaardelijke bankgarantie op eerste verzoek ten gunste van Telsmart overmaken.

5. MINIMUMGEBRUIK PER PREMIUMNUMMER

5.1 Indien geen gebruik wordt gemaakt van een Premium Nummer gedurende een periode van één

(1) maand is Telsmart gerechtigd om dat Premium Nummer te annuleren na de Klant daarvan via e‐mail in kennis te hebben gesteld.

6. BETALINGSVOORWAARDEN VAN PREMIUM NUMMER DIENST

6.1 De Klant zal een retributie ontvangen voor elke oproep van een Gebruiker naar een Premium Nummer, waarvoor Telsmart een vergoeding van de toegangsoperator heeft ontvangen overeenkomstig de voorwaarden van deprijslijst.

Telsmart zal de Klant op regelmatige tijdstippen een overzicht bezorgen via e–‐mail van de oproepen naar het (de) Premium Nummer(s) waarvoor Telsmart een vergoeding van de toegangsoperator heeft ontvangen. De Klant zal op basis van dit overzicht een factuur opmaken en versturen, die Telsmart binnen de dertig (30) kalenderdagen na de ontvangst ervan zal betalen.

Bij de betaling van de factuur van de Klant is Telsmart gerechtigd om elke som in mindering te brengen en te compenseren met deze die de Klant verschuldigd is op grond van de uitvoering van de Overeenkomst. Dit geldt tevens voor elk bedrag dat aan de Gebruiker werd gefactureerd, maar waarvoor Telsmart geen vergoeding heeft ontvangen.

6.2 Indien de operator aan de welke een geografisch nummer werd toegekend dat verbonden is met het Premium Nummer zijn interconnectietarieven verhoogt om de oproepen te termineren op zijn netwerk of indien de interconnectietarieven van Telsmart werden verlaagd zonder dat de andere operator dezelfde tariefverlaging toepast, is Telsmart gerechtigd om de van toepassing zijnde tarieven en/of de betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Indien de Klant de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, kan hij de Overeenkomst beëindigen mits voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving zonder opzeggingstermijn en zonder schadevergoeding. De Klant zal geen aanspraak kunnen maken op de betaling van een schadevergoeding in geval van een dergelijke stopzetting van de Premium Nummer Dienst.

7. OPSCHORTING EN BEËINDIGING VAN EEN PREMIUM NUMMER DIENST

7.1 Indien de Klant de verplichtingen van deze Overeenkomst of een andere overeenkomst met betrekking tot een Premium Nummer Dienst niet naleeft, heeft Telsmart het recht om alle betalingen aan de Klant op te schorten binnen de vijf (5) werkdagen na de datum van een ingebrekestelling. Telsmart stopt de opschorting van de betaling aan de Klant, zodra de Klant zijn verplichtingen heeft nageleefd. In geval van overtreding door de Klant van de AUP is Telsmart gerechtigd om zonder voorafgaandelijke kennisgeving de Dienst onmiddellijk op te schorten.

Telsmart is gerechtigd elk bedrag met betrekking tot overtredingen van de AUP in mindering te brengen van de bedragen verschuldigd aan de Klant, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 25 € per klacht ter dekking van de administratieve kosten. Telsmart is niet gehouden tot betaling van de factuur van de Klant waarop de overtreding betrekking heeft.

7.2 In geval van inbreuk op de bepalingen van de AUP heeft Telsmart het recht om zonder voorafgaandelijke kennisgeving de Overeenkomst te beëindigen, zonder recht op schadevergoeding vanwege de Klant.

8. OVERDRAAGBAARHEID VAN NUMMERS

8.1 Telsmart zal elk verzoek van een derde tot overdracht van een Premium Nummer dat eerder werd toegekend aan de Klant behandelen overeenkomstig het regelgevende kader inzake nummeroverdraagbaarheid.

8.2 Indien de Klant een verzoek indient om nummers over te dragen, zal Telsmart dit verzoek inwilligen voorzoverdeKlantalzijnverplichtingentegenoverTelsmartisnagekomen.